Charlottenlund Travbane

Mobile navigation

Vedtægter

DREAM GIRL MGL9231
Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter

Vedtægter for Team Lunden

§1 Navn og Formål

Foreningens navn er Team Lunden. 

Team Lunden har til formål at fremme og udbrede interessen for travsporten igennem ejerskab og drift af travheste. 

Team Lunden forfølger dette formål ved at udbyde andelsbeviser i heste ejet af Team Lunden, hvor det er hensigten, at hesten skal drives i mellem 6 til 24 måneder og herefter sælges. Andelene er i stk. størrelse á 1000 kr. Indtægterne fra salget af andelsbeviserne dækker omkostningerne til erhvervelse af hesten og omkostningerne i hele perioden. 

Medlemmerne er opmærksomme på, at foreningens ejerskab af heste og driften heraf ikke sker med henblik på at skabe gevinst, men som led i den anførte ideelle formål med at fremme interessen for travsporten gennem at knytte hesteinteresserede til de i løbene deltagende heste. 

§2 Medlemsbetingelser

Medlem er enhver, som er i besiddelse af et gyldigt andelsbevis i en hest ejet af Team Lunden. Direktøren for Det Danske Travselskab og den af Det Danske Travselskabs bestyrelse udpeget repræsentant er desuden medlem. 

Hver hest drives i sin egen separate stald og beslutninger truffet i en stald påvirker ikke de øvrige stalde. Bestyrelsen træffer suverænt alle beslutninger vedrørende den enkelte hest og under hensyn til foreningens ideelle formål om at fremme interessen for travsporten. 

§3 Kontingent 

Kontingent fastsættes af bestyrelsen og betales pr. andel ved køb af andelen. Direktøren for Det Danske Travselskab og den af Det Danske Travselskabs bestyrelse udpeget repræsentant betaler ikke kontingent. 

§4 Præmier 

Førstkommende hverdag efter ethvert løb som hesten deltager i, uddeles de af den enkelte hest indkørte præmier fratrukket evt. løbsindskud samt kuske- og trænerprocenter, i portioner af 1000,- kroner, blandt de respektive andele i hesten/stalden. 

Uddelingen sker ved lodtrækning. En andel kan kun udtrækkes en gang, indtil alle andele er udtrukket. Derefter kan alle andele udtrækkes en gang igen og så fremdeles. Udbetalingen betragtes som tilbagebetaling af kontingent/indskud af andel op til et beløb svarende til det betalte kontingent og foretagne indskud. 

Alle lodtrækninger foretages offentlig via Team Lundens Facebook Live TV. 

§5 Ærespræmier 

Eventuelle ærespræmier uddeles på samme vis som angivet i § 4. 

§6 Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Medlemmer er alle andelshavere. I anliggender der alene vedrører den enkelte stald, herunder denne stalds regnskab og denne stalds bestyrelsesmedlem, stemmer alene medlemmerne af den enkelte stald. Alle anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal medmindre andet er angivet i vedtægterne eller følger af foreningsretlige regler. 

Ordinær generalforsamling: 

 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned. 
 2. Ordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
 3. Forslag der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. 
 4. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer. 
 5. Såfremt en afstemning kræves, afholdt skriftlig, skal kravet efterkommes. 
 6. Man har en stemme pr. andelsbevis. Der kan stemmes med fuldmagt.  

Ekstraordinær generalforsamling: 

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller hvis mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig kræver det. 
 2. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst otte dages varsel. 

Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling: 

Indkaldelse af ordinær og ekstraordinær generalforsamling sker via Charlottenlund Travbanes hjemmeside, og pr. e-mail til de adresser, som det enkelte medlem har meddelt til Team Lunden. 

§7 Dagsorden for generalforsamling

Dagsorden for ordinær generalforsamling: 

 1. Valg af dirigent. 
 2. Bestyrelsens beretning. 
 3. Godkendelse af Regnskab for Team Lunden og hver enkelt stalds regnskab. 
 4. Indkomne forslag. 
 5. Valg til bestyrelse i henhold til §9. 
 6. Valg af registreret revisor i henhold til 10. 
 7. Eventuelt. 

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling: 

 1. Valg af dirigent. 
 2. Beslutningsforslag. 
 3. Eventuelt. 

§8 Økonomi

 1. Der føres selvstændigt regnskab for hver hest/stald, samt et fælles for Team Lunden. 
 2. Regnskabet for hver hest/stald løber fra hestens køb til hestens salg og opløsning af stalden. 
 3. Regnskab udsendes med endelig dagsorden til ordinær generalforsamling.
 4. Revisor og ethvert medlem af bestyrelsen kan til enhver tid forlange regnskabet forelagt.
 5. Hver hest/stald deles ligeligt om foreningens fælles udgifter.
 6. Ingen hestes/staldes regnskab kan pådrages udgift fra de øvrige.
 7. Administration, bogføring, ind- og udbetalinger varetages af Det Danske Travselskab, som modtager et honorar af passende størrelse for dette arbejde. 

§9 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af en formand, som også er teknisk repræsentant i forhold til DTC, en repræsentant fra Det Danske Travselskabs bestyrelse samt en andelshaver pr. hest. 

Formand for Team Lunden er altid direktøren for Det Danske Travselskab. 

Det Danske Travselskabs bestyrelse udpeger inden Team Lundens ordinær generalforsamling sit medlem af bestyrelsen og denne gælder for et år. 

Direktøren for Det Danske Travselskab udpeger når andelene i hest/stald er solgt et medlem pr. hest til bestyrelsen, som skal være andelshaver i den pågældende hest/stald. Andelshaverne i den enkelte stald kan begære særskilt generalforsamling alene for medlemmerne i deres stald med henblik på valg af dette medlem. 

§10 Valg af revisor

Revisorer vælges hvert år. Revisoren som vælges på den ordinære generalforsamling i november, fungerer som revisor for Team Lunden det efterfølgende år. 

§11 Nye heste 

Bestyrelsen kan beslutte køb af ny hest og oprettelse af en ny stald. Ved oprettelse af nye heste/stalde afhændes andelene til medlemmer af Team Lunden eller øvrige interesserede. 

§12 Udmeldelse 

En andelshaver kan melde sig ud af foreningen skriftlig med 8 dages varsel og andelen opløses. En andel kan overdrages til ny ejer ved skriftlig meddelelse om dette til formanden. Ved overdragelse indtræder den nye ejer af andelen som medlem af foreningen. Team Lunden har intet at gøre med en evt. økonomisk transaktion i forbindelse med overdragelsen. 

§13 Opløsning af en stald 

En hest/stald opløses på den af bestyrelsen fastsatte dato og hesten sælges til højstbydende. Bestyrelsen kan endvidere vælge at opløse en hest/stald forinden, eksempelvis hvis hesten bliver syg, så den ikke kan løbe, eller hvis der måtte komme et efter bestyrelsens skøn attraktivt tilbud på hesten. Staldens formue efter salg af hesten uddeles i andele af 1.000,- kroner på samme vis som angivet i §4. 

§ 14 Hæftelse 

Ingen medlemmer hæfter for foreningens gæld, ligesom ingen medlemmer af den enkelte stald hæfter for dennes gæld. 

§15 Opløsning af foreningen 

Opløsning besluttes af generalforsamlingen med simpelt flertal.
Opløses foreningen fordeles dens midler til Travsporten på Sjælland. 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag den 5. november 2018 

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse samt vurdere brugen af de enkelte elementer på danskhv.dk og herunder travbanen.dk. På dette website bruges cookies til statistik og personalisering af indhold og annoncer. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.

Læs mere